Ngā hononga kura-whānau e puta ai ngā ihu o ngā ākonga Māori

Contact Ruia

If you need assistance with access to Ruia: School-whānau partnerships for Māori learners' success please email help@tki.org.nz

Ministry of Education
National Office
45-47 Pipitea Street
PO Box 1666
Thorndon
Wellington 6011
Tel: (04) 463 8000
Fax: (04) 463 8001

Return to top